Käymiskuja 1, 82900 Ilomantsi

020 778 9230

Kajo

arctic cloudberry liqueur

Sweet, 21 %, 350 ml.

Cloudberry.

Golden-yellow, full-bodied, soft, smooth, cloudberry notes.

Kajo Kiegu Muzikka 

KAJO_Arctic_cloudberry_liqueur.png